NL / EN

SUBSIDIES

Het Fonds heeft aanbod- en afnamesubsidies. Daarnaast zijn er subsidies op het gebied van internationalisering en de meerjarige subsidies. Hieronder ziet u het overzicht. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het best aansluit? Bel gerust: 070-707 27 00.


projectsubsidies

De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

productie
nieuwe makers
doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)
werkbijdrage muziekauteur
opdracht compositie of libretto
reeks opdrachten compositie en libretto
opdracht theatertekst

programmering podia en festivals

De programmeringsregeling voor podia en festivals bevat verschillende subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten in theater- of concertzalen of op festivals.

reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)
kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)
programmering bestaand festival
programmering nieuw festival
programmering festival popmuziek
programmering podium popmuziek (kernpodium)
programmering incidentele concerten popmuziek

internationalisering

De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau.

Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)
internationale uitwisselingsprojecten
buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland
grant for Dutch presentations abroad

meerjarige activiteitensubsidies

De meerjarige activiteitensubsidie is eens in de vier jaar aan te vragen en biedt gezelschappen, ensembles, producenten en festivals die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continuïteit voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur.

meerjarige activiteiten 2017-2020
meerjarige activiteiten 2013-2016

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het instellen van bezwaar is zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het besluit is gedateerd. U richt uw bezwaar per post aan het bestuur van het Fonds en vermeldt in het bezwaar tegen welk besluit het bezwaar gericht is en wat de redenen zijn voor uw bezwaar. Het bezwaarschrift moet gedateerd zijn en ondertekend. Het bestuur zal u vervolgens berichten hoe het bezwaar wordt afgehandeld. In de regel zal u worden uitgenodigd uw bezwaar te komen toelichten tijdens een hoorzitting. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over uw bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Met enige regelmaat krijgt het Fonds de vraag of die betalingen moeten worden meegenomen in de jaarlijkse belastingaangifte. Het antwoord: dat hangt af van de reden van de betalingen en uw persoonlijke situatie.

In ieder geval is het Fonds wettelijk verplicht om in het begin van ieder kalenderjaar een opgave te doen aan de belastingdienst van alle betalingen die, in het voorafgaande jaar, aan (natuurlijke) personen zijn gedaan, de zgn. IB-47 aangifte. Dit betreft dan voornamelijk subsidies en vacatiegelden voor adviseurs. De belastingdienst vraagt niet om de grondslag voor de betalingen (subsidie, presentiegeld, reiskostenvergoeding, andere kostenvergoeding). Wij geven het totaal aan betalingen ongespecificeerd op.

Deze IB-aangifte betreft alleen de betalingen aan natuurlijke personen. Betalingen die wij doen naar aanleiding van aan het Fonds gerichte (BTW-)facturen vallen hierbuiten.

Voordat wij de aangifte doen, sturen wij de betrokkenen, ter controle, eerst een overzicht van de gegevens die wij aan de belastingdienst willen gaan sturen : NAW-gegevens, BurgerServiceNummer, totaal aan betalingen. Soms vragen wij om bij ons nog ontbrekende gegevens (bijvoorbeeld BSN) aan te vullen. En als u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt in het bedrag aan betalingen, dan gaan wij dat uitzoeken en, waar nodig, herstellen.

Het feit dat wij opgave doen van betalingen, betekent niet automatisch dat over dat (gehele) bedrag inkomstenbelasting moet worden betaald.

Vacatiegelden voor adviseurs zijn altijd wel belastbaar. Voor deze werkzaamheden gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Let in dit verband ook op de inbegrepen vergoeding voor reiskosten: het Fonds betaalt deze forfaitair uit. Ook deze vergoeding is belastbaar, onder aftrek van de werkelijk door de adviseur gemaakte reiskosten.

Bij subsidies is het minder eenduidig. Stipendia zijn een inkomensvoorziening, en daarom in principe wel volledig belastbaar. Subsidies uit de Regeling Reiskosten Buitenland vallen in de regel weg tegen de gemaakte (aftrekbare) reiskosten, en zijn in dat geval niet belastbaar. Bij een werkbeurs is er in de regel sprake van belastbaar inkomen, maar kunnen gemaakte kosten soms weer afgetrokken worden.

Bij twijfel bij het invullen van de belastingaangifte: doe altijd navraag bij de belastingdienst of een belastingadviseur. En zorg ervoor dat u, als de belastinginspecteur u vraagt waarom een door het Fonds uitbetaald bedrag niet overeenstemt met uw belastingaangifte, dat u daar dan een goede verklaring voor heeft.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besluiten die betrekking hebben op het aanpassen of instellen van subsidieplafonds waarvoor kan worden volstaan met bekendmaking via de website van het Fonds.