NL / EN

SUBSIDIES

Het Fonds heeft vier regelingen met ieder meerdere subsidies onder zich. Hieronder ziet u het overzicht. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke deelregeling uw project of activiteitenprogramma het best aansluit? Bel gerust: 070-707 27 00.


projectsubsidies

De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

werkbeurs compositie
opdracht theatertekst
opdracht compositie
productie
nieuwe makers

programmering podia en festivals

De programmeringsregeling voor podia en festivals bevat verschillende subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten in theater- of concertzalen of op festivals.

programmering bestaand festival
programmering podium popmuziek
programmering incidentele concerten popmuziek
kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)
programmering nieuw festival
programmering festival popmuziek
reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

internationalisering

De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau.

internationale uitwisselingsprojecten
buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland
Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)
collectieve internationale promotie
grant for Dutch presentations abroad

meerjarige activiteitensubsidies

De meerjarige activiteitensubsidie is eens in de vier jaar aan te vragen en biedt gezelschappen, ensembles, producenten en festivals die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continuïteit voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur.

meerjarige activiteiten producerende instellingen 2013-2016
meerjarige activiteiten festivals en concoursen 2013-2016

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het instellen van bezwaar is zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het besluit is gedateerd. U richt uw bezwaar per post aan het bestuur van het Fonds en vermeldt in het bezwaar tegen welk besluit het bezwaar gericht is en wat de redenen zijn voor uw bezwaar. Het bezwaarschrift moet gedateerd zijn en ondertekend. Het bestuur zal u vervolgens berichten hoe het bezwaar wordt afgehandeld. In de regel zal u worden uitgenodigd uw bezwaar te komen toelichten tijdens een hoorzitting. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over uw bezwaarschrift.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besluiten die betrekking hebben op het aanpassen of instellen van subsidieplafonds waarvoor kan worden volstaan met bekendmaking via de website van het Fonds.