Privacyverklaring

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten, waaronder muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Voor de behandeling van aanvragen van subsidies ten behoeve van professionele podiumkunsten en voor het verzenden van nieuwsbrieven verwerkt het Fonds Podiumkunsten persoonsgegevens. Degenen van wie het Fonds Podiumkunsten die persoonsgegevens verwerkt kunnen erop vertrouwen dat we zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Het Fonds Podiumkunsten werkt voor een groot gedeelte digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Het Fonds Podiumkunsten is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het Fonds Podiumkunsten voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In deze privacyverklaring geven we aan op welke wijze we hier invulling aan geven.

Wettelijk kader
Het Fonds Podiumkunsten is verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van onder andere de volgende wettelijke kaders:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Uitgangspunten
Het Fonds Podiumkunsten gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het Fonds Podiumkunsten houdt zich daarbij aan de volgende uitgangspunten:

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen een rechtmatige grondslag verwerkt.

Alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt;

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de (beleids)taken van het Fonds goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Het Fonds Podiumkunsten behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het Fonds Podiumkunsten voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het Fonds Podiumkunsten afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

De inbreuk op de belangen van de betrokkene is niet onevenredig in verhouding tot het doel dat wordt gediend met de verwerking van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het algemeen verwerken we enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om het subsidieproces uit te kunnen voeren en om beleidsinformatie te verkrijgen ten behoeve van het Fonds en/of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NAW gegevens: Wij willen graag uw voor-en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen onderscheiden.

E-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw aanvraag en om de eventueel door u gekozen nieuwsbrieven toe te sturen. Het Fonds Podiumkunsten maakt gebruik van Mailchimp. Daarom is het mogelijk dat persoonsgegevens via de mail buiten de EU opgeslagen kunnen worden.

Telefoonnummer: Als wij vragen hebben over uw aanvraag willen wij u graag kunnen bellen.

BSN-nummer en IBAN: Deze gegevens hebben we nodig om subsidie te kunnen verstrekken en om inkomsten door te kunnen geven aan de Belastingdienst.

Website-gedrag: Onze website fondspodiumkunsten.nl maakt gebruik van Simple Analytics voor website-analyse. Simple Analytics verzamelt en verwerkt anonieme statistieken en geeft informatie die ons helpt te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en waar ons verkeer vandaan komt. Simple Analytics stelt ons in staat onze website te verbeteren en een betere ervaring voor onze bezoekers te creƫren. We volgen of profileren bezoekers niet en we tonen geen gepersonaliseerde advertenties. We delen deze gegevens met niemand. Simple Analytics is een privacyvriendelijke tool en verzamelt uw persoonlijke gegevens niet. U kunt meer te weten komen over de manier waarop Simple Analytics gegevens verwerkt via hun website.

Informatie voor een aanvraag: In MijnFonds vindt u naast uw persoonlijke gegevens ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. Alle informatie die u aan ons stuurt via het digitale aanvraagformulier wordt opgeslagen in onze beveiligde database. Dit geldt ook voor de opgeslagen, ingediende en afgehandelde aanvragen.

Status van de aanvraag: Ten behoeve van een goede afwikkeling van de aanvraag houden we de status van de aanvraag bij. Toekenningen of afwijzingen houden we bij in het kader van beleidsinformatie.

Nieuwsbrief: De nieuwsbrief van het Fonds Podiumkunsten wordt verstuurd via Mailchimp. Het is daardoor mogelijk dat de persoonsgegevens buiten de EU worden opgeslagen.

Paspoortnummer: Alleen van toepassing bij de tijdelijke inreisverklaring cultuur. Het paspoortnummer wordt vermeld in de door het Fonds te verstrekken inreisverklaring voor culturele professionals, zodat de douane deze kan controleren.

Register verwerkingsactiviteiten
Het Fonds Podiumkunsten beschikt over een register waarin alle processen zijn opgenomen waarin het Fonds Podiumkunsten met persoonsgegevens werkt. Het register bevat een opgave van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, welke gegevens het betreft, met wie deze kunnen worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard. Het register is op te vragen via privacy@fondspodiumkunsten.nl of op afspraak in te zien bij het Fonds Podiumkunsten.

Inzage en correctie
U kunt via privacy@fondspodiumkunsten.nl een verzoek tot inzage en/of correctie indienen bij het Fonds. Om te voorkomen dat derden gegevens over u zouden willen inzien dient u uw aanvraag te vergezellen van een kopie van een geldig identiteitsdocument.

Procedure als er sprake is van een datalek
Op alle persoonsgegevens die het Fonds Podiumkunsten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Voor zover het Fonds Podiumkunsten gebruik maakt van externe verwerkers, heeft het Fonds Podiumkunsten met hen een overeenkomst gesloten, zodat ook zij gegevens verwerken overeenkomstig de AVG. In het geval zich ondanks onze inspanningen een datalek voordoet, zullen wij overeenkomstig onze interne procedure zowel de betrokken als de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten heeft Adri van der Peet benoemd als functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de wijze waarop het Fonds Podiumkunsten met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens stellen via het mailadres: privacy@fondspodiumkunsten.nl of telefonisch op nummer 0031(0)653268298.